Danh mục quy hoạch ngành công thương

Tên quy hoạch
Cấp
Lĩnh vực Quy hoạch
Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Số trang hiển thị
STT Tên quy hoạch Cấp Ngày ban hành Chi tiết File
11 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến ăm 2020, có xét đến năm 2025 Trương ương 18-11-2014
12 Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trương ương 08-10-2014
13 Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Trương ương 14-05-2015
14 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030 Trương ương 18-09-2013
15 Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2025 Trương ương 27-12-2010
16 Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 Trương ương 29-08-2011
17 Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 Trương ương 31-01-2013
18 Bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 Trương ương 29-05-2015
19 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Trương ương 07-06-2016
20 Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - NGK đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Trương ương 21-05-2009