Danh mục quy hoạch ngành công thương

Tên quy hoạch
Cấp
Lĩnh vực Quy hoạch
Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Số trang hiển thị
STT Tên quy hoạch Cấp Ngày ban hành Chi tiết File
1 Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 Địa phương 28-12-2011
2 Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2020 Địa phương 26-03-2012
3 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Địa phương 25-08-2014
4 Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Địa phương 14-05-2016
5 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV Địa phương 31-07-2017
6 Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Địa phương 31-12-2009
7 Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Địa phương 26-03-2012
8 Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Địa phương 22-10-2010
9 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Địa phương 07-09-2015
10 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trương ương 11-04-2014