Văn bản pháp luật

Từ khóa

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Hiển thị mỗi trang

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người Ký
2912/KH-UBND 11/07/2017

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tải file 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San
11/2017/TT-BCT 27/07/2017

Thông tư này quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động chuyển khẩu hàng hóa.

Tải file 1

Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
1839/QĐ-UBND 31/07/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025

Tải file 1

Chủ tịch Bùi Minh Châu
TCVN 11856:2017 15/08/2017

Tiêu chuẩn Việt Nam 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

Tải file 1

Số: 16/2017/TT-BCT 12/09/2017

Thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Tải file 1

Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh
2355/QĐ-UBND 12/09/2017

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ

Tải file 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
105/2017/NĐ-CP 14/09/2017

Nghị định về kinh doanh rượu

Tải file 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
11/2017/TT-BXD 16/10/2017

Thông tư 11/2017/TT-BXD về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với: hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công công trình

Tải file 1

21/2017/TT-BCT 23/10/2017

THÔNG TƯ 21/2017/TT-BCT VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Tải file 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
18-NQ/TW 25/10/2017

NGHỊ QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

Tải file 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng