Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 01/07/2020 04:20
Lượt xem : 126

Ngày 29/6,Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 2777/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển TTKDTM tại Việt Nam; để đẩy nhanh phát triển TTKDTM, đạt được mục tiêu phát triển TTKDTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện khẩn trương và quyết liệt một số nội dung sau: 

1.  Đẩy nhanh thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 2545/QĐ-TTg); Kế hoạch số 2449/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các dịch vụ an sinh xã hội; Công văn số 5863/UBND-KTTH ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về các giao dịch cần đẩy nhanh TTKDTM đối với dịch vụ công.

Nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02/NQ-CP), Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ: Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2545/QĐ- TTg; các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển TTKDTM để triển khai, chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện hiệu quả.

Chỉ đạo các NHTM, các đơn vị trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai các giải pháp đáp ứng dịch vụ TTKDTM cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, thuận lợi;

Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc TTKDTM để tổ chức, cá nhân, người dân hiểu và sử dụng dịch vụ.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo của NHNN để tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác TTKDTM, công tác chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo hoạt động an ninh, an toàn, hiệu quả.

3. Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh: Chủ động liên hệ với các NHTM đã ký hợp đồng trả lương qua tài khoản, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thanh toán tiền các dịch vụ công qua tài khoản nhất là việc chi trả các dịch vụ tiền điện, nước, học phí, viện phí và các dịch vụ an sinh xã hội khác. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các giao dịch bằng phương thức TTKDTM, lan tỏa cùng gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương này.

4. Sở Công Thương: Chủ động triển khai chính sách khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; khuyến khích thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

5. Sở Tài chính: Tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của các ngân hàng thương mại với hạ tầng của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Triển khai các cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả phí dịch TTKDTM cho tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán đảm bảo áp dụng khả thi, thực hiện thống nhất.

Đề xuất, kiến nghị với với Bộ Tài chính nghiên cứu mở rộng giải pháp cho phép các ngân hàng thương mại tra cứu thông tin tờ khai hải quan và hỗ trợ ngân hàng trong công tác kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu và hạn chế rủi ro gian lận.

6. Sở Y tế: Tập trung triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP và chỉ đạo, đẩy nhanh hướng dẫn các bệnh viện, các Trung tâm y tế tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để  thực hiện thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện việc chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các trường học phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, kết nối chia sẻ thông tin để thực hiện thu học phí và các phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức TTKDTM.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán, kết nối chia sẻ thông tin để thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn việc chi trả các chế độ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các chế độ an sinh xã hội qua ngân hàng.

9. Công an tỉnh: Tiếp tục thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, trung gian thanh toán. Phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, trung gian thanh toán và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính; kết nối chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước tỉnh, các TCTD và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức TTKDTM trong thu phạt vi phạm hành chính.

10. Sở Giao thông vận tải: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và có cơ chế khuyến khích chủ phương tiện giao thông tham gia sử dụng các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật lý trong thu phí cầu đường, mua vé tàu xe...

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về sự tiện lợi, an toàn và tiện ích của TTKDTM, thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh.

12. UBND các huyện, thành, thị: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy nhanh TTKDTM đối với các dịch vụ công theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tuyên truyền sâu rộng để người dân và doanh nghiệp hiểu được và tiếp cận với dịch vụ TTKDTM nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị cung ứng dịch vụ công tại địa phương trong công tác phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn lắp đặt các thiết bị TTKDTM, công khai số tài khoản ngân hàng tại điểm chấp nhận thanh toán, có hướng dẫn cụ thể về cách thức thanh toán thông qua tài khoản để tổ chức, cá nhân, người sử dụng dịch vụ thực hiện thanh toán thuận lợi.

13. Công ty Điện lực Phú Phọ, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ: Tiếp tục phối hợp tốt với các NHTM và các đơn vị liên quan triển khai hóa đơn điện tử và đẩy mạnh thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt qua hệ thống ngân hàng; mở rộng hình thức tuyên truyền sâu rộng có hướng dẫn cụ thể về lợi ích của TTKDTM, cách thức thanh toán cụ thể dễ hiểu để tổ chức, cá nhân, người sử dụng dịch vụ tiếp cận được các dịch vụ.

Dành nguồn lực phù hợp xây dựng hệ thống công nghệ, thông tin, phần mềm ứng dụng có khả năng kết nối với phần mềm ứng dụng của các ngân hàng, trung gian thanh toán nhất là kết nối thanh toán tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tổ chức, cá nhân được sử dụng phương thức TTKDTM thuận lợi, hiệu quả.

14. Chế độ thông tin báo cáo: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai nghiêm túc, báo cáo kết quả triển khai văn bản này và tổng kết đánh giá kết quả triển khai công tác TTKDTM theo các chỉ đạo của UBND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ trước ngày 01/10/2020 để tổng hợp báo cáo. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch TTKDTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo UBND trước ngày 15/10/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

 

Theo: Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan