Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030

Ngày đăng: 08/04/2020 08:15
Lượt xem : 353

Trong giai đoạn 2013 – 2019, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị và toàn thể người dân trên địa bàn quan tâm thực hiện; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan từng bước đi vào đời sống nhân dân; công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng được tăng cường rõ rệt thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Kết quả đạt được thể hiện rõ ở một số nội dung như: Các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước đều có quy chế thực hiện văn hóa công sở, quản lý, sử dụng điện, mua sắm trang thiết bị tại cơ quan đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tăng cường; các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được hướng dẫn thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm theo quy định…

Kiểm toán năng lượng tại Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa cao; việc đầu tư cải tạo, nâng cấp dây chuyền thiết bị trong các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng cần nguồn vốn đầu tư lớn là rào cản cho việc cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật; nguồn lực tài chính đầu tư cho tiết kiệm năng lượng còn hạn chế; việc triển khai thực hiện quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa thực sự quyết liệt; số lượng nhân sự phụ trách về quản lý năng lượng thuộc các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng năng lượng còn hạn chế...

Để duy trì và tiếp tục triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ thướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019, ngày 01/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm có liên quan đến công tác sử dụng, tiêu thụ năng lượng trên địa bàn; Huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; Tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,5%; Đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định hiện hành để giảm giá thành sản phẩm; Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Đến năm 2030 phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 5,0 đến 7,0%  tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2030; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,0%; Đạt 100% số cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Thời gian thực hiện Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn một từ năm 2020 đến năm 2025 và giai đoạn hai từ năm 2026 đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra 10 nội dung thực hiện, gồm: Nâng cao vai quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng, chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình, tòa nhà của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình; Thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện và Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì giám sát, đôn đốc, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất UBND tỉnh ban hành cho phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành, thị phối hợp thực hiện tốt các nội dung tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Phòng Tiết kiệm năng lượng_TTKC & TVPTCT

Admin

Gửi mail

Tin liên quan