UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Ngày đăng: 30/10/2019 07:51
Lượt xem : 300

Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ cho ý kiến vào các tờ trình: Giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến hết năm 2025 cùng các nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ Bảy về phê chuẩn biên chế hành chính, năm 2019 tổng biên chế hành chính của tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị là 2.327 biên chế, trong đó có 2.172 công chức, 155 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ; 4 biên chế dự phòng. Trong 2 năm (2020, 2021) toàn tỉnh tiếp tục tinh giản 90 biên chế để đảm bảo số lượng tinh giản theo kế hoạch giai đoạn 2015 - 2021 đã đề ra là 250 biên chế. Dự kiến năm 2020, tổng biên chế hành chính được giao là 2.129, trong đó có 2.126 biên chế công chức, 155 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ và 3 biên chế dự phòng; tổng biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh là 30.732, giảm 196 biên chế so với năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cho ý kiến về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhất trí với dự thảo tờ trình về phân bổ các chỉ tiêu biên chế năm 2020. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát, tính toán, bố trí số lượng biên chế vừa đảm bảo giảm chỉ tiêu biên chế theo kế hoạch đề ra, vừa sát với yêu cầu thực tế. Đối với các biên chế sự nghiệp cơ bản giữ nguyên theo đề xuất của tờ trình, tuy nhiên cần tăng cường xã hội hóa giáo dục mầm non, đặc biệt đối với bậc học mầm non từ 4 tuổi trở xuống; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường trong hệ thống giáo dục. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non đứng lớp theo quy định. Riêng ngành Y tế, trước mắt vẫn giữ nguyên số lượng biên chế hành chính khối y tế cơ sở xã, phường, thị trấn, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng sớm nghiên cứu trình UBND tỉnh thành lập Ban quản lý các công trình xây dựng dân dụng và phương án bố trí nguồn nhân lực để thực hiện chức năng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị

Đối với dự thảo Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ dự thảo các tiêu chí chấm điểm thông qua 4 bộ chỉ số tương ứng với mỗi loại hình hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó các bộ chỉ số chia thành 2 nhóm nội dung về thực hiện nhiệm vụ, thực hiện quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị (gồm cả nhóm tiêu chí chung và tiêu chí khó) để đánh giá xếp loại với thang điểm 100. Căn cứ thang điểm sẽ thực hiện xếp loại các cơ quan, đơn vị theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cho ý kiến về các chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Nhất trí với nội dung tờ trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị sẽ là căn cứ để UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí quan trọng để xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh đối tượng áp dụng, giảm bớt các tiêu chí phụ. Thời gian hoàn thành việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị phải xong trước ngày 30/12 hằng năm. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo khách quan, công tâm và phải điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với thực tế. Năm 2020, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trên cơ sở đó làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị

Về dự thảo tờ trình Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến hết năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang thống nhất UBND tỉnh sẽ có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới. Nội dung, phạm vi, đối tượng thực hiện, mức chi hỗ trợ phải bám sát theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 45/2019 /TT- BTC của Bộ Tài chính. Đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo cần bổ sung căn cứ pháp lý và làm rõ nội dung tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành để thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng đã cho ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết. Theo đó, trên tinh thần chỉ đạo chung, UBND tỉnh tạm thời chưa trình HĐND bãi bỏ các nghị quyết đó trong kỳ họp tới.

Lệ Thủy - Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan