Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 23/10/2019 09:06
Lượt xem : 394

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND về Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Kế hoạch được triển khai với mục đích là cơ sở cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình OCOP sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Theo Kế hoạch, các cấp, các ngành phải coi đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tạo địa phương, đơn vị đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

Chương trình OCOP sẽ được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh và cả khu vực đô thị, với mục tiêu nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy quản lý điều hành Chương trình OCOP từ tỉnh đến xã; hỗ trợ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng. Đến năm 2020 phát triển và nâng cấp 50 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia, có ít nhất 50 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP Phú Thọ.

Chu trình OCOP được triển khai thường niên theo 06 bước: Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP; Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Đánh giá và xếp loại sản phẩm và Xúc tiến thương mại.

Cũng theo Kế hoạch, các sản phẩm tham gia Chương trình cần được tập trung chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP, ưu tiên 23 danh mục sản phẩm chủ lực dự kiến đến tiêu chuẩn hóa thực hiện, tập trung vào: Nhóm sản phẩm thực phẩm; Đồ uống; Lưu niệm, nội thất, trang trí và Dịch vụ du lịch nông thôn. Từ đó lựa chọn ít nhất 27 danh mục sản phẩm có tiềm năng tham gia Chương trình OCOP thực hiện từ năm 2020.

Bên cạnh đó, khi triển khai thực hiện cần xây dựng và triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm khai thác thế mạnh của nông nghiệp, nông thôn Phú Thọ. Tập trung thực hiện xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa đạt từ 3 sao trở lên.

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Chương trình, các giải pháp đặt ra tập trung vào: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cũng như đa dạng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình; Tăng cường sự lãnh đạo trong triển khai thực hiện Chương trình; Tập trung hỗ trợ các đối tượng, tổ chức tham gia Chương trình thông qua hỗ trợ phát triển thành lập mới, chuyển đổi loại hình, đẩy mạnh kết nối, Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị triển khai Kế hoạch, điều phối các hoạt động của Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ và báo cáo UBND tỉnh.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm lập kế hoạch hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm OCOP theo các nội dung phối hợp với chương trình khuyến công; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến quảng bá sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh; Phối hợp với các địa phương thiết lập hệ thống thị trường gắn kết tiêu thụ sản phẩm; hình thành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài phạm vi tỉnh.

Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch thực hiện, đảm bảo thực hiện sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình OCOP./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan