Đổi mới tư duy, cách làm khuyến công phù hợp với bối cảnh kinh tế mới

Ngày đăng: 06/06/2019 10:30
Lượt xem : 231

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và phát triển Công thương Phú Thọ đã tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức sau sát nhập; khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đã được phê duyệt; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ thị của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên; duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ theo quy chế hoạt động của đảng bộ; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên; làm tốt việc giám sát thường xuyên cán bộ trong việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những suy nghĩ, phát ngôn chưa đúng lúc, đúng chỗ của một số cán bộ.

Hoàn thành việc thanh, quyết toán các đề án được duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương giao thực hiện năm 2019. Ngoài ra, còn xây dựng các Báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến công gửi Cục Công thương địa phương và hướng dẫn các đơn vị đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.

Rà soát, phối hợp và hướng dẫn phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành, thị đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019. Tổng hợp, khảo sát và hướng dẫn các cơ sở CNNT lập hồ sơ dự án đăng ký hỗ trợ từ chương trình khuyến công địa phương năm 2019. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí KCĐP đợt 1 năm 2019. Ngoài ra, đã tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019; Tổ chức khu triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm CN - TTCN tỉnh Phú Thọ tại Hội chợ Hùng Vương năm 2019 và lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 tại lễ khai mạc của Hội chợ và xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến công giai đoạn 2016-2018, kế hoạch 2019-2020 báo cáo UBND tỉnh.

Nhiệm vụ công tác khuyến công của tỉnh từ nay đến hết năm 2019 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi 16 Hiệp định tự do thương mại song phương, đa phương Việt Nam đã ký kết có hiệu lực, hàng loạt chính sách, chế độ được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp thông lệ quốc tế, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác khuyến công không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả công tác; đồng thời chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp đa dạng hóa hoạt động dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ.

Xác định rõ vai trò của công nghiệp hóa trong quá trình phát triển, trong đó có công nghiệp địa phương có vị trí nên tảng, động lực cho cuộc cách mạng 4.0; tiếp tục hoàn thiện các khung khổ pháp lý cho hệ thống khuyến công từ Trung ương đến cấp xã; mặt khác không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân lực thực hiện công tác khuyến công; phối hợp tổ chức để tạo ra những liên kết ngang và liên kết dọc với các ngành nghề, hiệp hội cũng như các chương trình liên quan.

Hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia tổ chức vào ngày 24/4/2019 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ rõ: Kinh phí dành cho chương trình KCQG những năm vừa qua rất hạn chế, chỉ khoảng 100 tỷ đồng/năm, được chia cho 63 tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của chương trình.  Tại các địa phương, có những nơi linh hoạt đầu tư cho nguồn thu nên đã thu hút thêm vốn từ các nguồn khác nhưng cũng có những địa phương vốn bị teo lại, chương trình không được coi trọng.

Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, nếu không đánh giá lại chương trình để đổi mới cả về nội dung, hình thức gắn với chất lượng, hội nhập, khả năng cạnh tranh thì KCQG không phát huy được vai trò. Chính vì vậy, đây sẽ là nội dung quan trọng Bộ Công Thương tập trung đổi mới trong thời gian tới. Cụ thể về chính sách, Cục Công Thương địa phương phối hợp với các tỉnh, thành xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách khuyến công cho phù hợp với thực tế; cập nhập, hoàn thiện phần mềm phục vụ cho công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương trình, đề án khuyến công; ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động khuyến công; đào tạo cán bộ khuyến công; kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực và, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trung tâm khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường hệ thống khuyến công viên cấp huyện, cấp xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; hạn chế những biến động về luân chuyển đối với cán bộ làm khuyến công, đặc biệt là việc điều động, thay thế cán bộ chủ chốt của các trung tâm khuyến  công cấp tỉnh.

Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công đia phương đối với các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới, về hoạt động khuyến công; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để các đề án tạo nên chuỗi giá trị trong một số ngành, lĩnh vực là thế mạnh điển hình của địa phương; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến công và phát triển công nghiệp thương mại…

                                                                                                                    Quốc Hưng        

 Phòng QLĐT&HTQT

Admin

Gửi mail

Tin liên quan