Kế hoạch thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng: 04/04/2019 10:27
Lượt xem : 1018

Thực hiên Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp Thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thi hành luật PCTN; Kế hoạch số 830/KH-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Phú Thọ về Triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018. Sở Công thương Phú Thọ ba hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018.

Chi tiết Kế hoạch: 333/KH-SCT

Admin

Gửi mail

Tin liên quan