Chỉ thị về việc “Tăng cường tiết kiệm điện” trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 28/02/2019 06:59
Lượt xem : 691

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện.

Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể - xã hội và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo Chỉ thị, Sở Công Thương có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước về tiết kiệm điện năng và vận động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện để cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện, trình UBND tỉnh phê duyệt; Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Phú Thọ và điện lực các huyện, thị xã, thành phố; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn; Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định…

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tài liệu đính kèm

Đình Chí

Admin

Gửi mail

Tin liên quan