Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương

Ngày đăng: 14/01/2019 09:47
Lượt xem : 1331

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động.

Ngày 04/01/2019, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương. Theo đó, Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ sau:

          1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng: Là tổ chức dịch vụ  khuyến công, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công; Là tổ chức Xúc tiến thương mại thực hiện các hoạt động Xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công thương.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, và các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Công Thương;

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp I, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và thương mại điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động  khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và thương mại điện tử đã được phê duyệt.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn hoặc liên kết đào tạo, tập huấn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp và thương mại tại địa phương.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường, cung cấp thông tin thị trường, xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử, phát hành bản tin công thương. Tổ chức cáchội nghị, hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp và thương mại.                                        

6. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

7. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư; khoa học công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công, Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và thương mại điện tử khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công thương:

- Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;

-Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; Kinh doanh, dịch vụ thương mại tổng hợp;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; kiểm toán năng lượng; kiểm định, hiệu chỉnh phương tiện đo; sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp, điện lực và thương mại khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công và Xúc tiến thương mại.

11. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong tỉnh, trong nước và quốc tế như: Hội chợ, triển lãm, hội thảo, các chương trình hành động.

12. Xây dựng chương trình, kế hoạch thương mại điện tử và tổ chức thực hiện các hoạt động về thương mại điện tử;

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Công thương.

14.  Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương.

15. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công thương giao.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan