Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 27/12/2018 07:38
Lượt xem : 1222

Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp

 Theo đó, nội dung quy chế phối hợp bao gồm: Xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp; Quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp; Thẩm định chủ trương đầu tư dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn;Thẩm định hồ sơ bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Thẩm định thiết kế và thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo chức năng; Xây dựng và quản lý thông tin về cụm công nghiệp; chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cụm công nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          Chi tiết xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan