Công văn Số 39-CTr/TU về Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết sô 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lân thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Ngày đăng: 07/12/2018 08:36
Lượt xem : 791

Công văn Số: 39-CTr/TU về Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết sô 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lân thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Admin

Gửi mail

Tin liên quan