Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày đăng: 08/11/2018 07:58
Lượt xem : 766

        Ngày 30 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 39/2018/TT- BCT về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

        Thông tư này quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nước nhập khẩu và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của thương nhân. Đồng thời còn nêu rõ đối tượng áp dụng và các phương thức kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

       Ngoài ra trong thông tư còn thể hiện đầy đủ các bước, trình tự và nội dung của việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cụ thể: Trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc đã phát hành; nội dung kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc đã phát hành; trình tự kiểm tra hồ sơ C/O,Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) đã cấp, trình tự kiểm tra hồ sơ chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã phát hành; trình tự kiểm tra hồ sơ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do thương nhân phát hành theo quy định nước nhập khẩu.

           Kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất bao gồm: Trường hợp, nội dung kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất; trình tự kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất trước và sau khi cấp C/O; trình tự kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất trước và sau khi phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; trình tự kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do thương nhân phát hành theo quy định nước nhập khẩu.

        Thông tư còn chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và điều khoản thi hành.

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Thuỳ Chang

Admin

Gửi mail

Tin liên quan