Thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Thọ

Ngày đăng: 02/11/2018 08:04
Lượt xem : 515

- DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- DANH MỤC VÀ NỘI DUNGTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC DẦU KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ

- DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ.

- NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ

Admin

Gửi mail

Tin liên quan