Quy định hướng dẫn về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày đăng: 02/11/2017 10:29
Lượt xem : 2271

Ngày 31/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).
Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của CCN.
Các mẫu văn bản, quy chế quản lý về CCN tại (Phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư này để các địa phương căn cứ áp dụng cho phù hợp thực tế.
Cục Công Thương địa phương là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về CCN trên phạm vi cả nước, quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý các vướng mắc pháp sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này.
Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn, có quyền hạn, trách nhiệm: Chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình cụm công nghiệp; đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp trong từng giai đoạn; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn. (theo Điều 43 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP)
Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện là đơn vị đầu mối giúp UBND cấp huyện quản lý CCN trên địa bàn theo quy định tại Điều 44/ Nghị định 68/2017/NĐ-CP.
Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009; bãi bỏ chế độ báo cáo CCN tại Biểu số 05/SCT-BCT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 và Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2017.

Phòng QLĐT&HTQT

Gửi mail

Tin liên quan