Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Ngày đăng: 09/01/2018 09:46
Lượt xem : 930

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả các thành tựu công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; đưa công nghệ sinh học trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh là mục tiêu chung của Kế hoạch số 2912/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 11/7/2017.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 hình thành 01 khu nông nghiệp công nghệ cao; phát triển một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về công nghệ sinh học tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các mô hình sản xuất nông nghiệp cận đô thị; Nâng cao tỷ lệ đóng góp ứng dụng công nghệ sinh học vào giá trị gia tăng trong công nghiệp chế biến (chiếm 40%); Ứng dụng có hiệu quả các công nghệ hoặc các chế phẩm công nghệ sinh học trong bảo vệ và xử lý môi trường tập trung ở hầu hết các cơ sở xử lý rác thải, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề của tỉnh…

Một trong những Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ vi sinh; công nghệ enzym phục vụ sản xuất công nghiệp chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi… xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học để bảo quản, sơ chế, chế biến liên kết sản xuất, gắn tiêu thụ sản phẩm vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng quản lý chất lượng tiên tiến (GHP, DNP, HACCP, ISO…), kết hợp tổ chức sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng…

Giải pháp đặt ra là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và hành động đối với việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách nhằm khuyến khích và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học; Đẩy mạnh đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển tiềm lực về khoa học và công nghệ cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; Thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp và phát triển thị trường về công nghệ sinh học; và đẩy mạnh liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ sinh học.

Cũng theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực phục vụ công nghiệp chế biến; các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh gắn với thị trường, tiêu thụ ổn định; kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu đối với sản phẩm công nghệ sinh học của tỉnh, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trước đó, ngày 21/4/2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghệ sinh học đến năm 2030.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học trong các ngành, lĩnh vực, ưu tiên nhóm sản phẩm trong nông nghiệp, y dược, công thương. Phát triển tăng 20% số lượng doanh nghiệp công nghiệp sinh học, góp phần đóng góp tối thiểu 5% GDP từ công nghiệp sinh học. Đến năm 2030 tạo động lực đột phá, huy động nguồn lực phát triển tăng tối thiểu 50% các doanh nghiệp công nghiệp sinh học trong các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; góp phần đạt tối thiểu 7% GDP từ công nghiệp sinh học.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp sinh học thuộc các ngành, lĩnh vực; Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh các sản phẩm

Nguyễn Thái

Admin

Gửi mail

Tin liên quan