Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025

Ngày đăng: 15/12/2017 09:48
Lượt xem : 415

Ngày 31/7/2017 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV).
Định hướng chung với quy hoạch phát triển lưới điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch phát triển lưới điện nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, từng bước nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và định hướng chung của tỉnh. Phát triển lưới điện bảo đảm yêu cầu cấp điện trước mắt có dự phòng và không bị phá vỡ trong tương lai.
Mục tiêu phát triển đồng bộ lưới điện trung và hạ áp trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016-2020 là 7,5%/năm, giai đoạn 2021-2025 là 8%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 7,3%/năm, giai đoạn 2031-2035 là 6,5%/năm.
Theo Quyết định, quy hoạch phát triển lưới điện trung áp giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới 837 km; cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi điện áp 537 km đường dây trung áp; xây dựng mới 1.076 trạm biến áp với tổng dung lượng 400.510 kVA, cải tạo 767 trạm biến áp với tổng dung lượng 201.940 kVA. Giai đoạn 2021-2025 xây dựng mới 496 km; cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi điện áp 95 km km đường dây trung áp; xây dựng mới 1.117 trạm biến áp với tổng dung lượng là 524.300kVA; cải tạo 242 trạm biến áp với tổng dung lượng 72.590 kVA…
Tổng nhu cầu vốn đầu tư để cải tạo và phát triển lưới điện trung và hạ áp giai đoạn 2016-2025 là 5.316,5 tỷ đồng.
Cũng theo Quyết định, Sở Công Thương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công bố Quy hoạch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Quy hoạch phát triển các công trình điện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Điện lực và các quy định của pháp luật liên quan; theo dõi, kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV). Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết nhưng khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch theo quy định; quản lý hồ sơ Quy hoạch theo quy định của nhà nước.

Hà Anh

Admin

Gửi mail

Tin liên quan