Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ của Viện Năng Lượng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 _ Phụ Lục

Ngày đăng: 17/11/2017 00:38
Lượt xem : 575

Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ của Viện Năng Lượng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 _ Phụ Lục

Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035” được biên chế thành ba tập:

            Tập I: Thuyết minh chung

            Tập 2: Các phụ lục

            Tập 3: Các bản vẽ

MỤC LỤC

 

Tập I: THUYẾT MINH CHUNG

Mở Đầu

Chương 1: Hiện trạng phát triển điện lực tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn trước.

Chương 2: Đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Chương 3: Thông số đầu vào cho lập quy hoạch và các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch.

Chương 4: Dự báo nhu cầu điện.

Chương 5: Sơ đồ phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ.

Chương 6: Quy hoạch cấp điện cho vùng sâu vùng xa và hải đảo không nối lưới.

Chương 7: Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực. 

Chương 8: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện.

Chương 9: Tổng hợp khối lượng đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư.

Chương 10: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội chương trình phát triển điện lực.

Chương 11: Cơ chế quản lý thực hiện quy hoạch.

Chương 12: Kết luận và kiến nghị. 

Gửi mail

Tin liên quan