Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “ thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”

Ngày đăng: 14/10/2021 10:05
Lượt xem : 477

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 29/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 11-CT/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” Đảng uỷ Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện với nội dung chi tiết xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan