Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 13/09/2021 08:07
Lượt xem : 43

Căn cứ Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BVSTBPN ngày 16/8/2021 của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Công thương ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan