UBND tỉnh ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 20/08/2021 11:10
Lượt xem : 77

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Chỉ đạo của Bộ Công thương tại văn bản 2414/BCT-TTTN ngày 29/4/2021 về việc thực hiện quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích:

      Hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường. Ưu tiên phát triển kênh tiêu thụ nông sản có liên kết chuỗi, chủ động thị trường và giá bán nông sản, từ đó nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập của đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức, cá nhân kinh doanh nông sản.

      Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản phù hợp với đặc điểm, tình hình, quy mô, cấp độ vùng sản xuất và gắn với khả năng đáp ứng của mỗi loại nông sản của tỉnh. Tổ chức lại sản xuất theo quy mô lớn và yêu cầu của thị trường trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản.

Theo đó Kế hoạch tập trung đi vào thực hiện các nội dung và giải pháp sau:

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản.

- Xây dựng các Dự án truy xuất nguồn gốc nông sản.

- Phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn và kiểm tra chất lượng sản phẩm làm cơ sở để định hướng sản xuất nông sản theo yêu cầu của thị trường, hiện đại hoá trong sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện chính sách về phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

- Đẩy mạnh công tác Xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh tiêu thụ nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công thương đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. 

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan