Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ngày đăng: 11/08/2021 09:34
Lượt xem : 91

Thực hiện Văn bản số 4252/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết tình hình triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực; Văn bản số 4721/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), để khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đặc biệt là doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 05/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3409/UBND-KTN về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan