Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 của Sở Công thương Phú Thọ

Ngày đăng: 22/07/2021 08:57
Lượt xem : 123

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thực hiện Kế hoạch số 1782/KH-UBND ngày 05/05/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Phú Thọ xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực; hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tích cực tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đề cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật ở các đơn vị thuộc Sở; xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ.

Đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực công thương; trong đó trọng tâm về thực hiện khâu đột phá về cải cách môi trường đầu tư và kinh doanh; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ phù hợp với từng địa phương và của tỉnh; đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, gắn với tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chi tiết nhiệm vụ kế hoạch xem tại đây.  

                    

Admin

Gửi mail

Tin liên quan