Phú Thọ thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 12/03/2021 07:55
Lượt xem : 136

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ngày 5/2/2021

Theo đó, UBND tỉnh thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Phú Thọ; 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 16 đơn vị bầu cử.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh do Trưởng ban phân công.

Theo Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBND tỉnh ban hành ngày 27/01/2021, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được chia làm 3 bước:

Bước 1: Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 22/4/2021.

Bước 2: Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 20/5/2021.

Bước 3: Từ ngày 21/5/2021 đến ngày 10/6/2021.

Trong đó, Bước 1 thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp (Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND); thành lập các tổ chức bầu cử; tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; ấn định, công bố đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị (Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND); phân chia khu vực bỏ phiếu (Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND); tổ chức học tập và tuyên truyền đồng thời với các bước triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri (Điều 29, Điều 30, Điều 31 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Admin

Gửi mail

Tin liên quan