Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ngày đăng: 03/03/2021 08:28
Lượt xem : 56

Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 526/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Kế hoạch đề ra 8 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

Chương trình 1: Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các định hướng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo nguồn thu và tăng cường quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước.

Chương trình 2: Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh.

Chương trình 3: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, du lịch; hạ tầng đô thị, nhà ở.

Chương trình 4: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình 5: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Chương trình 6: Phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch

Chương trình 7: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Chương trình 8: Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành; cụ thể hoá thành kế hoạch công tác hàng năm, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng quý vào ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh) để tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm để báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện, giám sát quá trình triển khai kế hoạch.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Admin

Gửi mail

Tin liên quan