Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về năng lượng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 14/02/2021 08:37
Lượt xem : 438

Lĩnh vực điện lực: Tăng cường công tác đầu tư, đa dạng nguồn cung cấp điện góp phần đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xác định phát triển hệ thống lưới điện là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH tại các địa phương. Do vậy, Sở Công thương đã chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đầu tư lưới điện theoQuy hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 (Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Đồng thời Sở Công Thương đã tham mưu với UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2025 có xét đến 2035 (Hợp phần I)- Quy hoạch hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 2294/QĐ-BCT ngày 07/6/2016 và Quyết định số 1627 ngày 8/5/2017. Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/7/2017. Kết quả đã thực hiện đầu tư hoàn thành 01 trạm biến áp 500kV, 01 trạm biến áp 220kV, 05 trạm biến áp 110kV, cải tạo nâng công suất cho 06 trạm biến áp 110kV, đầu tư xây dựng mới 602 trạm biến áp phân phối cùng với các đường đây trung áp, hạ áp. Với các thôn bản vùng núi, vùng sâu chưa có điện hoặc chất lượng điện kém Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Công thương bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Thọ. Đảm bảo khi dự án hoàn thành sẽ thực hiện cấp điện từ lưới điện quốc gia cho 104 thôn bản, trên địa bàn 23 xã của tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư thực hiện đầu tư giai đoạn 2016-2020 là trên 4.000 tỷ đồng. Qua đó đã tạo lập được hệ thống lưới điện đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh. Vì vậy việc cung cấp điện đãcơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điện lưới quốc gia đã được cấp đến 100% số xã trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt 99,7%.

Việc triển khai đầu tư, tăng cường liên kết lưới điện trong vùng đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển công nghiệp, góp phần nâng cao hấp dẫn trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiết kiệm điện - sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảMột trong những giải pháp chủ yếu để giảm tải cho hệ thống điện, đặc biệt là những tháng nắng nóng cao điểm tránh tình trạng phải cắt điện luân phiên là sử dụng điện tiết kiệm. Sở chỉ đạo Công ty điện lực Phú Thọ phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích về sử dụng điện tiết kiệm và các giải pháp tiết kiệm điện bằng các hình thức tuyên truyền như: phát hành các phim tuyên truyền, quảng cáo phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ, phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện trong hộ gia đình phát trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn.Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, tổ chức cuộc thi gia đình tiết kiệm điện với hàng nghìn hộ gia đình tham gia. Kết quả hàng năm đã tiết kiệm được khoảng trên 30 triệu kWh, góp phần giảm tải cho hệ thống điện tránh hiện tượng phải cắt điện luân phiên.

Nỗ lực chuyển đổi chất lượng sử dụng năng lượng thông qua các Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn tài nguyên năng lượng là giải pháp quan trọng trong chính sách an ninh năng lượng quốc gia hiện nay của Việt Nam.Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 – 2015. Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 30/01/2019 về việc tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 1328/KH-UBND ngày 01/4/2020 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trong đó đã cụ thể hoá một số nội dung của Chỉ thi số 20/CT-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả các nội dung thực hiện giai đoạn 2015-2020 được thể hiện cụ thể như:

Đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phổ biến rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiết tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu làm giảm cường độ năng lượng trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Từng bước hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng cường nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng định hướng giảm phác thải khí nhà kính, xây dựng nền kinh tế các - bon thấp, tích cực cùng cộng động quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất….

Về bàn giao lưới điện: Đối với việc bàn giao công trình có vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nướctheo Quyết định số 41/QĐ-TTg. Tháng 9/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chuyển 25 công trình đầu tư từ nguồn ngân sách hành nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (đợt 1) sang cho Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý. Công ty điện lực Phú Thọ đã làm việc với các đơn vị quản lý công trình để thực hiện công tác bàn giao. Hiện tại Sở Công thương đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có công trình để tổng báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển các công trình còn lại.Đối với công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn. Đã chỉ đạo Công ty điện lực Phú Thọ tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn 183 xã trên tổng số 197 xã.

Công tác an toàn lưới điện cao áp: Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 1645/QĐ-BCĐ ngày 22/7/2015 về việc ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trong giai đoạn 2016-2020 với nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo An toàn lưới điện cao áp (ATLĐCA) tỉnh đã tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện cao áp, đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn, công tác xử lý vi phạm hành lang ATLĐCA đã được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành thị quan tâm chỉ đạo xử lý kiên quyết, triệt để nên đã xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp đã nỗ lực thực hiện kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm, phân nhóm theo thứ tự ưu tiên các trường hợp vi phạm nghiêm trọng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý về điện, năng lượng đã góp phần vào thành công chung về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020./.

Nguyễn Việt Thành

Trưởng phòng Quản lý năng lượng

Admin

Gửi mail

Tin liên quan