Sở Công thương Phú Thọ tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 14/02/2021 08:30
Lượt xem : 20

Trong những năm qua, với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực Công Thương, Sở Công thương Phú Thọ đã có những bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nên công tác cải cách hành chính của Sở đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, năm 2020, Sở Công thương đã tập trung vào các nội dung như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đối với công tác cải cách thể chế: Sở Công thương đã tập trung xây dựng và ban hành các văn bản QPPL, tăng cường kiểm tra, xử lý các văn bản QPPL và rà soát, hệ thống hóa văn bản. Thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong phát triển ngành công thương, trong hoạt động của cơ quan theo các quy định. Xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, ban hành các nội quy, quy định cụ thể trong lĩnh vực Sở quản lý. Trong năm 2020, Sở Công thương đã nhận được tổng số là 40 văn bản QPPL do Chính phủ; Bộ, ngành; Tỉnh uỷ; UBND tỉnh ban hành. Trong năm, Sở Công thương Phú Thọ chỉ ban hành các văn bản hành chính với tổng số văn bản hành chính là: 2.136 văn bản (trong đó: Công văn, kế hoạch: 1.390; Quyết định: 216; Giấy phép: 194; Tờ trình: 55; Giấy mời họp: 32; Báo cáo: 207; Nghị quyết: 05; Thông báo: 37). Các văn bản trên đều đã ban hành đúng căn cứ pháp lý; Ban hành đúng thẩm quyền; Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật; Văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính: Việc kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản QPPL. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC nên Sở Công Thương rất quan tâm tới công tác đánh giá quy định thủ tục hành chính và thực hiện công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Năm 2020, Sở Công thương có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công với 120 TTHC, trong đó 78 TTHC được thực hiện ở mức độ 3 và 37 TTHC được thực hiện ở mức độ 4. Không có phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Sở đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc chuyên môn; sử dụng tra cứu thông tin trên mạng internet để truy cập các tài liệu văn bản cần thiết phục vụ công việc; Áp dụng công nghệ thông tin trong việc công bố thông tin về ngành, các quy định về thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 5250 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trả trước hạn là 5241 hồ sơ; Số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn là 01 hồ sơ; Không có hồ sơ giải quyết trả quá hạn; và 08 hồ sơ từ chối giải quyết do không đúng quy định.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công thương đã chỉ đạo tuyên giáo Đảng ủy quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Nghị quyết. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị.

 Sở đã sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương sau khi sáp nhập, bố trí sắp xếp lại chỗ làm việc các phòng ban chuyên môn Sở, đơn vị thuộc Sở đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp; thường xuyên rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xác định việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động ngành công thương, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Hàng năm đều thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu của tỉnh đề ra. Thực hiện chặt chẽ việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thường xuyên rà soát trình độ năng lực của cán bộ, công chức viên chức để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2020, đã cử cử 01 công chức tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Sở; 01 công chức tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 04 công chức tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; 04 công chức tham gia các khoá bồi dưỡng khác; cử 02 viên chức tham gia tham gia Lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Đối với công tác cải cách tài chính công: Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng chỉ đạo đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công. Trong quy chế chi tiêu nội bộ của sở và đơn vị trực thuộc có quy định mức chi tăng thu nhập dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Việc công khai minh bạch về thu, chi tài chính được công khai tại hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

Đối với công tác hiện đại hóa hành chính: Với mong muốn mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết hồ sơ, Sở Công thương cũng từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến được duy trì thường xuyên, hiệu quả và ổn định, từ đó tiết kiệm được giấy, mực và thời gian, việc tra cứu văn bản được thuận lợi, nhanh chóng và theo dõi được quá trình xử lý văn bản; Sở đã thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đưa vào vận hành, duy trì cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan với trọng tâm là thực hiện cải cách TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến làm việc. Đặc biệt là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, Sở Công thương sẽ tập trung đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC nhanh gọn, giải quyết trên môi trường trực tuyến.

Trong đó tập trung vào: Triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp, kiện toàn và ổn định lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn Sở và đơn vị thuộc Sở theo chủ trương của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Sở; Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông; thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chú trọng việc rà soát các quy định về thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện; quy định có thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục./.

Hoàng Quốc Ngọc

Chánh Văn phòng Sở

Admin

Gửi mail

Tin liên quan