Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 11/01/2021 01:22
Lượt xem : 84

Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Chương trình nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông lâm sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng đầu tư có trọng điểm, chú trọng thu hút phát triển các ngành có thế mạnh của tỉnh, sản phẩm mới có hàm lượng khoa học, giá trị gia tăng cao, công nghệ thân thiện môi trường vào các khu, cụm công nghiệp; phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các ngành chế biến nông, lâm sản, xuất khẩu; sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp nông thôn; sản xuất nguyên liệu thay thế hàng nhập khẩu và sản xuất tiểu thủ công nghiệp khác.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Admin

Gửi mail

Tin liên quan