Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 30/12/2020 09:20
Lượt xem : 69

Ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội.

Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực sự nghiệp công, quản lý tài sản công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan