Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 14/08/2020 08:00
Lượt xem : 350

I. Luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc Hội (xem tại đây)

2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (xem tại đây).

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (xem tại đây)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. (xem tại đây)

5. Luật Thanh niên sửa đổi (xem tại đây)

6. Luật Doanh nghiệp sửa đổi (xem tại đây)

7. Luật Đầu tư sửa đổi (xem tại đây)

8. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (xem tại đây)

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. (xem tại đây)

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (xem tại đây

II. Nghị quyết

1. Nghị quyết số: 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

2. Nghị quyết số:103/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về việc phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh Châu Âu.

3. Nghị quyết số: 104/2020/QH14 ngày 08/6/2020 về viêc gia nhập công ước sô 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ cưỡng bức.

4. Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

5. Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quôc Hội.

6. Nghị quyết số 108/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

7. Nghị quyết số 109/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Nghị quyết số 110/2020/QH14 ngày 11/6/2020 về việc Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IV.

9. Nghị quyết số 111/2020/QH14 ngày 12/6/2020 về việc Phê duyệt đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

10. Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

11. Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

12. Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia

13. Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một sô cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

14. Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về Chương trình giám sát Quốc Hội năm 2021.

15. Nghị quyết số 112/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.

16. Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

17. Nghị quyết sô 116/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc giảm thuế thua nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vụ sự nghiệp và tổ chức khác.

18. Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 15/7/2020 ngày 15/7/2020 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

19. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

20. Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

21. Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 15/7/2020 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 

 

Admin

Gửi mail

Tin liên quan