Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật ngành Công Thương năm 2020

Ngày đăng: 05/08/2020 09:44
Lượt xem : 83

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 118/KH-SCT ngày 04/02/2020 của Sở Công Thương Phú Thọ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Vừa qua, Sở Công thương Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật ngành Công Thương năm 2020 cho 150 người là Cán bộ, nhân viên HTX Dịch vụ Điện năng và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý trên địa bàn.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 02 tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh phổ biến các nội dung liên quan đến lĩnh vực công thương gồm: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham  nhũng; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Điều kiện hoạt động trong lĩnh vực điện lực và các văn bản QPPL lĩnh vực Quản lý Điện năng năm 2020; và một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng được phổ biến, hướng dẫn thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện nộp hồ sơ TTHC lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương qua dịch vụ công trực truyến của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

                                                                                               

Thông qua Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2020 của Sở Công thương nhằm giúp cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công thương nắm bắt được nội dung các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực ngành, đồng thời, nâng cao ý thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và ứng dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan