Danh mục kế hoạch ngành công thương

Tên kế hoạch
Cấp Ban Hành
Lĩnh vực kế hoạch
Quyết định
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Số trang hiển thị
STT Tên kế hoạch Cấp Ban Hành Ngày ban hành Chi tiết File
1 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2016 Địa phương 15-12-2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước sở Công thương Tải file
2 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2016 Địa phương 15-12-2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước chi cục QLTT Tải file
3 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 2016 Địa phương 15-12-2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước Trung tâm Khuyến công Tải file
4 Tổng hợp kế hoạch dự toán ngân sách năm 2017 Địa phương 01-01-2017 Tải file
5 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Địa phương 01-10-2014 Sở Công Thương ban hành Tải file
6 Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 Địa phương 01-09-2015 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Tải file
7 Kế hoạch phát triển ngành năm 2017 Địa phương 01-07-2016 Sở Công Thương Tải file
8 Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 2017 Địa phương 01-07-2016 Sở Công Thương ban hành Tải file
9 Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Địa phương 01-07-2016 Sở Công Thương ban hành Tải file
10 Kế hoạch vốn NSNN các dự án năm 2017 Địa phương 01-01-2017 Tải file