DANH BẠ ĐƠN VỊ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
I Lãnh đạo Sở       
1 Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc 3847.222 0913 282 539
2 Nguyễn Ngọc Anh Phó Giám đốc   0985 270 999
3 Đặng Việt Phương Phó Giám đốc   0913 282 879
II Văn phòng Sở      
1 Bùi Thanh Tùng Chánh VP 3840.525 098 5 985 668
2 Đinh Thị Minh Phương Phó Chánh VP   0912 474 453
3 Vũ Thị Thanh Nga Phó Chánh VP   098 228 2512
III Thanh Tra Sở   3841.446  
1 Nguyễn Tri Phương Chánh thanh tra   0943 927 298
2 Nguyễn Ngọc Sơn P.Chánh thanh tra   0988 091 465
3 Nguyễn Thị Hằng P.Chánh thanh tra   0978 056 686
IV Phòng Quản lý công nghiệp   3841 445  
1 Đỗ Hồng Phương Trưởng phòng   0913 310 198
2 Nguyễn Thành Phương Phó trưởng phòng   096 293 5566
3 Đỗ Thượng Khải Phó trưởng phòng   08 88 277 568
V Phòng Kế hoạch – Tài Chính - Tổng hợp   3841 448  
1 Hoàng Anh Tuấn Trưởng phòng   0949 259 395
2 Hoàng Ngọc Vũ Phó trưởng phòng   0903 288 233
3 Đỗ Ngọc Thành Phó trưởng phòng   0978 056 686
VI Phòng Quản lý năng lượng   3841 455  
1 Nguyễn Việt Thành Trưởng phòng   0914 756 252
2 Nguyễn Đức Khánh Phó trưởng phòng   0915 657 801
VII Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường   3848 510  
1 Đào Anh Tuấn Trưởng phòng   0934 441 368
2 Nguyễn Chí Đăng Hạnh Phó Trưởng phòng   0915 207 993
3 Hà Trường Thọ Phó trưởng phòng   0943 885 925
VIII Phòng Quản lý đầu tư và HTQT   3852 395  
1 Nguyễn Quốc Hưng Trưởng phòng   0912.116.869
2 Cao Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng   0983.288.646
IX Phòng Quản lý thương mại   3852 386  
1 Đặng Thế Kiên Trưởng phòng   0912 061 777
2 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Phó trưởng phòng   0916 772 636
3 Hoàng Quốc Ngọc Phó trưởng phòng   0913 535 887
X Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương      
1 Nguyễn Thị Mai Phương Quyền Giám đốc   0210 3616 999
2 Điêu Việt Hồng Phó Giám đốc   0210 3616 888
3 Trần Quốc Hưng Phó Giám đốc