Cơ Cấu Tổ Chức

Phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực công tác trong Lãnh đạo Sở Công Thương

BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Giám đốc: Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

1gd-mr-hung

– Là người đứng đầu cơ quan, phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Công Thương về mọi mặt hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
– Chủ trì các hội nghị của Sở; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các Phó Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
– Phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản; kỹ thuật an toàn và môi trường; quản lý điện năng; công tác tổ chức cán bộ; công tác khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, chủ trương đầu tư, thẩm định, cấp phép.
– Là chủ tài khoản của Sở; điều hành và ký chi tiêu, thanh quyết toán nguồn tài chính của Sở Công Thương.
– Là Chủ tịch Hội đồng nâng lương; hội đồng xét tuyển công chức, viên chức sự nghiệp Nhà nước; hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.
– Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Ban Quản lý Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Phú Thọ.
– Là Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Ngành Công Thương.
– Tham gia các Ban chỉ đạo của Tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công.
– Là người phát ngôn chính thức của Sở Công Thương.

II. Các Phó Giám đốc
1. Đồng chí Nguyễn Kim Liên:

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực:
– Phụ trách các lĩnh vực công tác về quản lý đầu tư và hợp tác quốc tế, quản lý thương mại.
– Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản lý thương mại.
– Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo các quyết định lĩnh vực được phân công.
– Chủ trì các hội nghị thuộc khối ngành phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám độc Sở Phân công.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh:

untitled-2

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực:
– Phụ trách công tác về quản lý công nghiệp; hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công thương.
– Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Quản lý năng lượng; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương,
– Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công.
– Chủ trì các hội nghị thuộc khối ngành phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

I. Văn phòng Sở:    Đt: 0210 3 840 525

Chánh Văn phòng: Bùi Thanh Tùng

II. Thanh tra Sở:    Đt: 0210 3 841 446

Chánh Thanh tra: Nguyễn Tri Phương

img_5217

III. Phòng Quản lý công nghiệp:   Đt: 0210 3 841 445

Trưởng phòng: Đỗ Hồng Phương

img_5268

IV. Phòng Kế hoạch, Tài chính – Tổng hợp:    Đt: 0210 3 841 448

Trưởng phòng: Hoàng Anh Tuấn

unatitled

V. Phòng Quản lý năng lượng:   Đt: 0210 3 841 455

Trường phòng: Nguyễn Việt Thành

a-thanh-p-dien

VI. Phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường:  Đt: 0210 3 848 510

Trưởng phòng: Đào Anh Tuấn

img_5274

VII. Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế:   Đt: 0210 3 841 648

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hưng

img_5337

VIII. Phòng Quản lý thương mại:   Đt: 0210 3 852 386

Trưởng phòng: Đặng Thế Kiên

img_5230

IX. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương:  Đt: 0210 3 841 447

  • Giám đốc: Đặng Việt Phương
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mai Phương
  • Phó Giám đốc: Điêu Việt Hồng